VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1. Obchodné podmienky ocf.sk platia pre prevádzkovateľa ocf.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je zároveň vymedziť práva a povinnosti sprostredkovateľa a záujemcu o kúpu tovaru prezentovaného na internetových stránkach www.ocf.sk.

Informácie o sprostredkovateľovi:

Právna forma: FO - živnostník

Meno: Mgr. Michaela Bocanová

IČO:458 467 23

DIČ:1080806672

č.OŽP-S/2010/01922-2

OU-HE-OZP-2014/00495-2

č.živnostenského registra 720-17360

Kontaktné údaje:

Sídlo firmy

Drieňová 853/53

Belá nad Cirochou

067 81

Slovenská republika

Upozornenie pre záujemcov: Tovar sa nedá vyzdvihnúť na hore uvedenej adrese!

e-mail: isma@centrum.sk

mobil: 0917 396 943

číslo účtu : 0463231788/0900

IBAN: SK84 0900 0000 0004 6323 1788

SWIFT: GIBASKBXXXX

1.2.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len "VOP") upravujú práva a povinnosti sprostredkovateľa a záujemcu o služby sprostredkovateľa -záujemcovi. Tieto VOP sú pre obe zmluvné strany záväzné a sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi sprostredkovateľom a záujemcom a nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webovej stránke sprostredkovateľa, kde sú trvalo zverejnené.

1.3.Predmetom podnikania sprostredkovateľa je zastúpenie záujemcov, pri objednávaní tovaru z internetových obchodov zo zahraničia, prevažne z Číny, a zastúpenie záujemcov pri platení kúpnej ceny za objednaný tovar predávajúcemu. Na tejto webovej stránke je zoznam tovaru, pre ktorého objednanie je možné sa nechať zastúpiť sprostredkovateľom.

1.4. Upozornenie pre záujemcov o sprostredkovateľskú službu: všetok tovar uvedený na objednávku na internetovej stránke je na objednávku od zahraničných predavajúcich, Mgr. Michaela Bocanová je len sprostredkovateľ nákupu. Za poskytnuté služby si sprostredkovateľ účtuje províziu, ktorá je už zahrnutá v celkovej cene tovaru. Výška provízie je 20 % z konečnej ceny tovaru.

1.5. Sprostredkovateľ k tovaru, ktorý si záujemca vyberie na tejto internetovej stránke a o svojom výbere bude sprostredkovateľa mailovou formou informovať, zariadi u predávajúceho v mene záujemcu objednávku, platbu a colné náležitosti.

1.6. Zmluvné vzťahy vzniknuté medzi sprostredkovateľom a záujemcom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je záujemca spotrebiteľom v zmysle definície § 52 odsek 3 Občianskeho zákonníka, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, Občianskym zákonníkom a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. PONUKA TOVARU

2.1. Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na internetovej stránke ocf.sk (ďalej len "Internetové stránky").

2.2. Sprostredkovateľ poskytuje tretím osobám - záujemcom službu spočívajúcu v zastúpení záujemcov pri objednaní tovaru s pôvodom zo zahraničia u zahraničného predávajúceho a službu spočívajúcu v zastúpení záujemcu pri zaplatení kúpnej ceny za objednaný tovar zahraničnému predávajúcemu. Predávajúcimi sú v prevažnej časti prípadov osoby prevádzkujúce v zahraničí internetové online obchody.

2.3. Záujemca, objednaním tovaru z internetovej stránky uzatvára so sprostredkovateľom Sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany záujemcu sprostredkovateľom.

2.4. Sprostredkovateľ výslovne upozorňuje záujemcu, že sprostredkovateľ tovar nepredáva, nie je jeho vlastníkom a nie je predávajúcim v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a nie je predávajúcim ani v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka. Sprostredkovateľ nie je ani výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom predmetného tovaru podľa ustanovení zákona č 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.5. Zastúpenie záujemcov je predmetom podnikania sprostredkovateľa a za činnosť sprostredkovateľa pre záujemcu patrí sprostredkovateľovi odmena, ktorú hradí záujemca. Odmena je súčasťou kúpnej ceny tovaru, ktorá je uvedená v zozname tovaru na webovej stránke sprostredkovateľa.

2.6. Na tejto internetovej stránke je obsiahnutý zoznam tovaru, na ktorom zakúpení môže zákazník využiť služby sprostredkovateľa. Jednotlivé výrobky sú zaradené do tematických kategórií, u každého výrobku je uvedená cena, názov a prípadne ďalšie doplňujúce informácie. Cena uvedená v zozname na internetovej stránke sprostredkovateľa (ďalej kúpna cena) a je súčtom kúpnej ceny za tovar, odmeny sprostredkovateľa za jeho služby a nákladov na dopravu. Táto suma je konečná. Súčasťou kúpnej ceny nie je clo, daň z pridanej hodnoty ani poplatky za dovoz tovaru do Slovenskej republiky. V prípade, že táto povinnosť vznikne tieto clá, poplatky a dane hradí záujemca priamo príslušným štátnym orgánom v zmysle platných právnych predpisov. Upozornenie pre záujemcov : Dovoz tovaru z krajín mimo Európskej únie bez nutnosti platiť daň z pridanej hodnoty je možný pri cene tovaru do 22 eur. Tovar v hodnote nad 150 eur navyše podlieha aj clu.

3. OBJEDNÁVKY.

3.1. Záujemca si vyberá na internetovej stránke tovar a predávajúceho v zahraničí, od ktorého chce tovar nakúpiť sám. Záujemca je uzrozumený, že nákup tovaru, odstúpenie od zmluvy a reklamácie sa riadia obchodnými podmienkami, legislatívou a zvyklosťami krajiny predávajúceho, od ktorého záujemca tovar kupuje a ktorého si vybral sám.

3.2. Po prijatí mailovej informácie o záujme záujemcu objednať si tovar uvedený na internetovej stránke sprostredkovateľom, považuje sa táto informácia za objednávku služby sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ odošle, vo forme mailovej správy, záujemcovi informáciu o prijatí jeho objednávky spolu s informáciou o ďalšom postupe. Záujemca vloží na účet sprostredkovateľa dohodnutú sumu. Na základe potvrdenia o prijatí peňažnej sumy na účet sprostredkovateľa, sprostredkovateľ vybraný tovar v mene záujemcu u predávajúceho objedná a zabezpečí jeho zaslanie na adresu záujemcu. Uhradenie kúpnej ceny za objednaný tovar na účet sprostredkovateľa sa považuje za prijatie plnej moci od záujemcu k objednaniu záujemcom vybraného tovaru u predávajúceho a na zaplatenie kúpnej ceny predávajúcemu.

3.3. Ak nebude sprostredkovateľ schopný zaistiť objednaný tovar za cenu uvedenú na internetovej stránke sprostredkovateľa, prípadne nebude schopný zabezpečiť u predávajúceho tovar na expedíciu k záujemcovi do 60 dní odo dňa prijatia objednávky sprostredkovateľom, sú záujemca aj sprostredkovateľ oprávnení od zmluvy odstúpiť.

3.4. Záujemca berie na vedomie, že tovar mu bude doručený priamo predávajúcim zo štátu a sídla predávajúceho. Na požiadanie je záujemcovi poskytnuté podacie číslo balíka. Sprostredkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, vzniknuté na tovare v priebehu jeho dopravy.

3.5. Záujemca berie na vedomie, že sprostredkovateľ nie je schopný vzhľadom k skutočnostiam špecifikovaným v týchto VOP, garantovať termín dodania tovaru záujemcovi. Doby dodania uvedené na webovej stránke ocf.sk sú iba informačné a vychádzajú z termínov dodania uvádzaných predávajúcimi pre jednotlivé tovary. Ustanovenie 3.3. týchto VOP zostáva zachované.

3.6. Sprostredkovateľ záujemcu výslovne upozorňuje, že nie je predávajúcim tovaru a nároky z vád tovaru je nutné uplatniť si priamo u predávajúceho v zahraničí. Kontaktné údaje predávajúceho oznámi sprostredkovateľ záujemcovi na základe jeho žiadosti. Sprostredkovateľ sa podľa svojich možností a schopností a podľa výslovnej dohody so záujemcom, môže v prípade dohody podieľať na reklamácii, napríklad vo forme pomoci, a to v dohodnutom rozsahu. Povinnosti predávajúceho sa riadia právom štátu, v ktorom má predávajúci svoje sídlo. S touto skutočnosťou je záujemca uzrozumený a nebude si, v prípade akejkoľvek reklamácie, uplatňovať nároky vyplývajúce z vád tovaru u sprostredkovateľa.

3.7. Sprostredkovateľ splní svoju povinnosť podľa týchto VOP a v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka upravujúceho sprostredkovateľskú zmluvu objednaním tovaru u predávajúceho a zaplatením kúpnej ceny za tovar, a to všetko ako splnomocnený zástupca záujemcu. Objednaním tovaru u predávajúceho a zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu vzniká sprostredkovateľovi nárok na odmenu – províziu.

3.8. Vzhľadom k predmetu činnosti sprostredkovateľa, možno vo vzťahu k sprostredkovateľovi reklamovať iba vadnosť poskytovaných služieb. Akékoľvek vady tovaru, jeho chyby a nesúlad s kúpnou zmluvou - objednávkou, nemôžu byť predmetom reklamácie u sprostredkovateľa ako reklamácia ním poskytnutých služieb.

4. PLATBA ZA TOVAR

4.1. Platba vopred na účet: záujemca zaplatí cenu objednaného tovaru a služby prevodom na účet sprostredkovateľa, vkladom alebo poštovou poukážkou. Pokiaľ nebude platba prijatá do 7 dní, odo dňa, kedy záujemca prejaví záujem o službu sprostredkovania kúpy tovaru vybraného na internetovej stránke, záujemca berie na vedomie, že sprostredkovateľ je oprávnený od zmluvného vzťahu so záujemcom odstúpiť a objednávka sa stornuje.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

5.1. Záujemca má právo stornovať svoju objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu kedykoľvek pred úhradou peňažnej sumy na účet sprostredkovateľa. V prípade stornovania objednávky, ktorá je už uhradená na účet sprostredkovateľa, je záujemca povinný uhradiť sprostredkovateľovi škodu vzniknutú z dôvodu stornovania (poštovné, bankové poplatky a všetky preukázateľné náklady). Ak záujemca stornuje svoju objednávku v čase, keď je už ním objednaný tovar preukázateľne nakúpený od predávajúceho, ktorého si záujemca sám vybral, v takomto prípade záujemca znáša všetky náklady spojené so stornovaním objednávky u tohto predávajúceho. Prepravné náklady hradí vždy záujemca.

5.2. Sprostredkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, zahraničný predajca nie je schopný dodať tovar Záujemcovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa sprostredkovateľ so záujemcom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Záujemca informovaný telefonicky alebo e-mailom.

6. VLASTNÍCTVO TOVARU

6.1. Tovar je nakupovaný na a v mene záujemcu a záujemca sa stáva jeho vlastníkom od okamihu jeho nákupu u zahraničného predávajúceho.

7. DODACIE PODMIENKY, PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto uvedené v objednávke záujemcu.

7.2. Pri preberaní tovaru je záujemca povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, záujemca nie je povinný zásielku prevziať a ihneď kontaktovať sprostredkovateľa.

7.3. Termín dodania je závislý od rýchlosti dodania tovaru od predávajúceho. Za tento termín zodpovedá predávajúci, nie sprostredkovateľ. Záujemca berie na vedomie, že termíny uvádzané na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú dôvodom na stornovanie objednávky s výnimkou čl. 3 bod 3.3.

8. ZÁRUKA

8.1. Sprostredkovateľ neposkytuje na tovar žiadnu záruku, ani mu voči záujemcovi neplynie, z dodávky objednaného tovaru, žiadna právna zodpovednosť s tým spojená, nakoľko záujemca si vybral tovar a predajcu sám.

8.2. Záručná doba je pre každý objednaný tovar individuálna a závisí od právnej úpravy konkrétnej krajiny, z ktorej si záujemca tovar objednáva.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK A VRÁTENIE TOVARU

9.1. Podmienky reklamácie tovaru sa riadia obchodnými podmienkami, legislatívou a zvyklosťami krajiny predávajúceho, od ktorého záujemca tovar kupuje.

9.2. Záujemca a sprostredkovateľ sa môžu dohodnúť, že sprostredkovateľ poskytne záujemcovi súčinnosť pri vrátení tovaru, reklamácii tovaru, vybavovaní colných a prepravných náležitostí.

9.3. V prípade reklamácie tovaru, jeho vrátením z dôvodu vád tovaru, nezhody s popisom tovaru na internetovej stránke alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, zašle záujemca tovar na reklamáciu priamo predajcovi na svoje náklady, ak sa so sprostredkovateľom nedohodne inak.

9.3. V prípade reklamácie tovaru, jeho vrátením z dôvodu vád tovaru, nezhody s popisom tovaru na internetovej stránke alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, zašle záujemca tovar na reklamáciu priamo predajcovi na svoje náklady, ak sa so sprostredkovateľom nedohodne inak.

9.4. Sprostredkovateľ a záujemca sa môžu dohodnúť, že v prípade reklamácie, záujemca zašle reklamovaný tovar na adresu sprostredkovateľa. V takomto prípade sa sprostredkovateľ postará o reklamáciu tovaru u výrobcu vrátane preclenia zásielky tovaru.

9.5. Upozornenie pre záujemcov: Tovar zaslaný späť formou dobierky na adresu sprostredkovateľa, bez predchádzajúcej dohody záujemcu a sprostredkovateľa nebude prevzatý.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov podlieha právnej úprave v zmysle ustanovení § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10.2. V súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení je záujemca povinný poskytnúť svoje osobné údaje a to v tomto rozsahu: meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, krajina, telefónne číslo, email. Zákazník na stránke e-shopu, v časti pokladňa, vyplní osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti. Na základe tejto objednávky sa záujemcovi zašle email, ktorým sprostredkovateľ potvrdzuje prijatie objednávky. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení je sprostredkovateľ: Mgr. Michaela Bocanová, so sídlom Drieňová 853/53, Belá nad Cirochou 06781, IČO:458 467 23 oprávnená spracúvať osobné údaje počas celého obdobia registrácie v e-shope ocf.sk na účely registrácie záujemcov - užívateľov, za účelom vedenia databázy registrovaných záujemcov - užívateľov, spracovania objednávok, informovania záujemcov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Záujemca dáva súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov tretej strane: predávajúci vybraný záujemcom, pošta a prepravné spoločnosti a všetky tretie strany, ktoré sa podieľajú na vybavení objednávky a dopravení objednaného tovaru záujemcovi. V prípade, že záujemca bude požadovať zrušenie registrácie v e-shope ocf.sk, postačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi sprostredkovateľovi emailom na isma@centrum.sk a sprostredkovateľ je povinný údaje uvedené v registračnom formulári odstrániť tak, aby nedošlo k ich zneužitiu.

11. ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

fax č.: 051/ 7721 596

Záujemca zaslaním objednávky sprostredkovateľovi vyhlasuje a potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel, bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa pri objednávaní tovaru u zahraničného predávajúceho v súlade s nimi postupovať.

Želám príjemné nakupovanie.

S pozdravom Michaela